gototopgototop


Основні завдання державного архіву:

 • забезпечення реалізації державної політики у галузі архівної справи та діловодства;
 • здійснення управління архівною справою і діловодством на території області, координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства;
 • внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що у них містяться;
 • проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ;
 • здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
Функції державного архіву:
1. Забезпечення постійного зберігання, охорони, реставрації, консервації:
 • документів Національного архівного фонду з різними матеріальними носіями інформації, які передані до державного архіву державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території області;
 • документів особового походження;
 • службових видань, що не надходять у встановленому порядку до Книжкової палати України та бібліотек-депозитаріїв;
 • документів юридичних і фізичних осіб, що в установленому порядку надійшли у власність держави з-за кордону;
 • страхового фонду копій унікальних документів, копій документів з історії області, що зберігаються в інших архівах, музеях і бібліотеках;
 • облікових документів державного архіву та архівних довідників, а також друкованих видань та інших матеріалів, що належать до довідково-інформаційного фонду державного архіву.
2. Створення страхових копій та копій фонду користування документів, що зберігаються в державному архіві, та профільних унікальних документів незалежно від місця зберігання і форми власності на них.
3. Проведення в установленому порядку обліку, обстеження та аналізу діяльності архівних установ незалежно від форми власності та підпорядкування, ведення їх реєстру.
4. Ведення обов’язкового державного обліку профільних документів Національного архівного фонду незалежно від місця їх зберігання, форми власності на них, виду носія інформації та доступу, здійснення контролю за їх збереженістю, обліком та використанням відомостей, що в них містяться.
5. Організація роботи, пов’язаної з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них.
6. Організація роботи щодо віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документів та їх страхування.
7. Ведення обліку юридичних осіб та фізичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування державного архіву, на підставі затверджених списків.
8. Затвердження списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівних відділів районних, державних адміністрацій, міських рад.
9. Проведення роботи, спрямованої на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях профільних документів, які знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії області.
10. Прийняття на прохання юридичних і фізичних осіб документів Національного архівного фонду, що є власністю цих осіб, на постійне чи тимчасове зберігання.
11. Здійснення контролю за дотриманням правил торгівлі антикварними речами в частині продажу архівних документів, реалізація переважного права держави на придбання профільних документів Національного архівного фонду у разі їх продажу, звернення до суду з позовом про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий.
12. Перевірка роботи архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій,  з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів.
13. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.
14. Здійснення контролю за складанням та додержанням номенклатури справ підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань, що перебувають у зоні комплектування державного архіву.
15. Створення і вдосконалення довідкового апарату до архівних документів, забезпечення автоматизації інформаційних процесів.
16. Надання користувачам архівних документів і довідкового апарату до них, інформування про документи, відомості з яких можуть бути ними використані, забезпечення у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу.
17. Забезпечення у межах своїх повноважень охорони відомостей та збереженості документів, що становлять державну таємницю, перегляд в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, у тому числі скасування рішення про віднесення інформації до державної або іншої таємниці.
18. Забезпечення видачі архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задоволення запитів фізичних і юридичних осіб.
19. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є.
20. Публікація в установленому порядку документів Національного архівного фонду, випуск довідково-інформаційних видань і посібників з архівної справи та діловодства.
21. Подання обласній держадміністрації пропозицій щодо створення архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території (району, міста), та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудових архівів).
22. Складення і подання для затвердження в установленому порядку проектів державних цільових програм та затвердження планів розвитку архівної справи в області, забезпечення їх виконання.
23. Вжиття заходів для вдосконалення мережі державних та інших місцевих архівних установ.
24. Здійснення науково-методичного керівництва і контролю за діяльністю архівних відділів районних держадміністрацій, архівних відділів міських рад, трудових архівів.
25. Здійснення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, що зберігаються у державному архіві, у фізичних і юридичних осіб, що знаходяться у зоні його комплектування.
26. Організація страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза  державним архівом, у порядку, встановленому законодавством.
27. Надання допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, в поліпшенні умов їх зберігання, реставрації та створенні фондів користування.
28. Надання платних послуг юридичним і фізичним особам.
29. Участь у плануванні капітальних вкладень на будівництво місцевих архівних установ.
30. Сприяння залученню фахівців до роботи в архівних установах області, організація підвищення їх кваліфікації, проведення навчань працівників діловодних, архівних служб та експертних комісій підприємств, установ, організацій усіх форм власності на курсах підвищення кваліфікації.
31. Здійснення разом з науковими установами або самостійно наукових досліджень з архіво- і документознавства, археографії, впровадження в практику їх результатів, поширення науково-технічної інформації з архівної справи та діловодства.
32. Організація вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду.
33. Участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, нормативно-правових актів з питань архівної справи.
34. Участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.
35. Підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові обласної державної адміністрації.
36. Здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.
37. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян.
38. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів обласної ради.
39. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
40. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
41. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
42. Участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
43. Забезпечення захисту персональних даних.
44. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
45. Здійснює інші передбачені законом функції.

Людям з вадами зору

Aa
Aa
Aa
K
K
K

ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

БАЗА ДАНИХ

КНИГИ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1919-1939 РОКИ

БАЗА ДАНИХ

КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОМІСІЯ 1-ГО ЗАГАЛЬНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1897 РОКУ

БАЗА ДАНИХ

Електронний географічний каталог Державного арїіву Київської області періоду до 1917 року

Каталог

© Державний архів Київської області 2010 - 2015